Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities;begrippen in deze algemene voorwaarden

 

1.1 Met “Improve Health” wordt bedoeld: Improve Health V.O.F., ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63753154, gevestigd te Amsterdam, Dintelstraat 114-2, 1078 VZ.

1.2 Met “Lid” wordt bedoeld: natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder welke deelneemt aan het programma van Improve Health.

1.3 Met “De Overeenkomst” wordt bedoeld: de Overeenkomst tussen Improve Health en het Lid.

1.4 Met “Partijen” wordt bedoeld: Improve Health en het Lid.

1.5 Met “Online begeleiding” wordt bedoeld: begeleiding door medewerkers binnen Improve Health, alsmede door Improve Health ingeschakelde derden.

1.6 Met “Gedeelde informatie” wordt bedoeld: informatie die aan het Lid beschikbaar wordt gesteld door Improve Health en de informatie die het Lid deelt met Improve Health.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Improve Health en het Lid, tenzij Improve Health en het Lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 Improve Health behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

2.3 De toepasselijkheden van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van het Lid of derden wordt door Improve Health uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien Improve Health geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Improve Health op welke wijze dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.4 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van het Lid per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Improve Health schriftelijk of via e-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde.

 

Artikel 3:Tot stand komen Overeenkomst

 

3.1 De Overeenkomst tussen Improve Health en het Lid komt tot stand door middel van het online aanmelden op de website van Improve Health.

3.2 Nadat het Lid op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

3.3 De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Improve Health worden overgedragen.

3.4 Het Lid heeft bij het online aanmelden recht op één gratis week. Daarnaast heeft het lid het recht om aan Improve Health mede te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de eerste maandag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient verstuurt te worden naar info@improvehealth.nl. Na deze 14 dagen is de overeenkomst niet meer opzegbaar.

3.5 Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Improve Health gerechtigd om het aantal dagen, exclusief de zeven (7) dagen van de proefweek, dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Improve Health, kosten in rekening te brengen.

3.6 Improve Health gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. Het Lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Improve Health heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

3.7 Improve Health verwerkt persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

3.8 In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Improve Health de persoonsgegevens voor de doeleinden:

  1. • Facturatie
  2. • Debiteurenadministratie
  3. • Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  4. • Informatie aan de werkgever van het Lid over het gebruik van het Lidmaatschap
  5. • Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  6. • Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Improve Health en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Improve Health.

3.9 Improve Health mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Artikel 4: Abonnementsgelden

 

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt één (1) maand, zes (6) maanden of twaalf (12) maanden en is niet tussentijds opzegbaar.

4.2 Op de diensten van Improve Health is het BTW tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en dienen te worden betaald in euro’s. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Improve Health gerechtigd de prijzen te verhogen. Improve Health zal hierover het Lid tijdig – in ieder geval twee (2) weken van te voren – schriftelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

4.3 Het Lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.

4.4 De betalingsverplichting vangt aan nadat Improve Health de aanmelding van het Lid heeft ontvangen.

4.5 Betaling van het abonnementsgeld dient in één (1) keer of in twee (2) keer te geschieden per overboeking op de rekening van Improve Health of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.

4.6 De betaling dient uiterlijk drie (3) weken na de dag van de betalingsverplichting op de rekening van Improve Health zijn binnengekomen. Improve Health is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

4.7 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het Lid een betalingsherinnering gestuurd. Het lid krijgt één (1) week de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van één (1) week in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.

4.8 Improve Health is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het Lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

4.9 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

Artikel 5: Diensten en verplichtingen Partijen

 

5.1 Improve Health levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op drie pijlers: gedrag, voeding en training.

5.2 De door Improve Health te leveren diensten worden geleverd vanaf de eerste maandag na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.3 Doordat de diensten van Improve Health online geleverd worden, kan Improve Health niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

5.4 Improve Health zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van het Lid ontvangen wordt.

5.5 Inbreuk op rechten van het Lid dienen per e-mail gemeld te worden op info@improvehealth.nl. Na de melding zal Improve Health de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

5.6 Het Lid is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Improve Health.

5.7 Het Lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het Lid zal worden aangepast

5.8 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Improve Health kosten dient te maken om de nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

5.9 Het Lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

5.10 Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden.

5.11 Het Lid mag derden geen toegang verschaffen tot Improve Health via haar eigen registratie. Bij overtreding is het Lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

5.12 Het Lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Improve Health en derden, ten gevolge van de door het Lid gedeelde informatie.

5.13 Het Lid gaat akkoord dat Improve Health alle door het Lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

5.14 Improve Health behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van één of meer onderdelen van Improve Health te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting het Lid gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het Lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

5.15 In het geval van een wijziging als genoemd in lid 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft het Lid slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Improve Health.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 

6.1 Improve Health is niet aansprakelijk voor schade van het Lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

6.2 Improve Health is niet aansprakelijk voor schade van het Lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Improve Health geleverde diensten.

6.3 Improve Health is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het Lid zijn aangeleverd.

6.4 Improve Health is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Improve Health. Hieronder vallen ook de medewerkers alsmede de directie.

6.5 In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Improve Health zou liggen, is de aansprakelijkheid van Improve Health beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Improve Health. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Improve Health geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Improve Health beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Improve Health aan het Lid in rekening is gebracht.

6.6 In afwijking van hetgeen in lid 6 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langer looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden, door Improve Health aan het Lid in rekening gebrachte, bedrag.

6.7 Improve Health en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

6.8 Improve Health en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van eigendommen van het Lid en/of derden.

 

Artikel 7: Beëindigen

 

7.1 Een Lidmaatschap eindigt automatisch na verloop van de contractduur.

7.2 Het Lid kan zijn/haar Lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.

7.3 Een blessure die het Lid oploopt ten tijden van de overeenkomst, is geen geldige grond voor het ontbinden van de overeenkomst.

7.4 Tijdelijke opschorting van het Lidmaatschap is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

  1. • Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
  2. • Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
  3. • De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
  4. • De einddatum van het Lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 

8.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door het Lid dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Improve Health en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

8.2Improve Health verleent het Lid een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door Improve Health) recht om de producten en diensten van Improve Health te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

8.3Wanneer in een overeenkomst tussen Improve Health en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Improve Health wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

8.4 Het is het Lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Improve Health te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Improve Health.

 

Artikel 9: Communicatie

 

9.1 Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Improve Health zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

9.2 Het Lid gaat ermee akkoord dat Improve Health het Lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

9.3 Het Lid gaat ermee akkoord dat Improve Health hem/haar mag benaderen voor commerciële doeleinden. Het Lid heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

9.4 Binnen de diensten van Improve Health kunnen Leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. Het Lid verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Improve Health en beëindiging van de gebruikslicentie.

9.5 Het staat Improve Health ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 10: Slotbepalingen

 

10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Improve Health is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Improve Health en een Lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

10.3 Door het aangaan van een Lidmaatschap verklaart het Lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

10.4 Improve Health is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.